NÁVOD V KATALÓGU

K správnemu výberu rozširovacích podloiek, ktoré by pre vás boli vhodné potrebujete ako prvé nutné vedie prelis (ET) vašich diskov. To nájdete na diskoch alebo v TP prípadne v certifikáte disku. Vyhadajte teraz pre vaše vozidlo hranicu prelisu, tie sú pre jednotlivé vozid­lá vyznaené. Môete sa orientova na hotnote “TGA”. V prípade ak nie je k dispozícii certifi­kát k dielu, taktie platí zobrazená “2%“ - hranica. Hranica prelisu „SA“ je platná len spolu s certifikátom pevnosti podvozku pre licenciu k jednorázovému zápisu - môete si ju u nás zakúpi. Distanné alebo adaptané podloky slúia ako predenie diskovej príruby a tak sa musí k vypoítaniu efektívneho prelisu, odpoíta hrúbka podloiek s prelisom disku.

Efektívný prelis nemôe by pod našími zadanými hranicami prelisu, lebo to je maximálna podhranica.

Samozrejme musia sa okrem ET-hranice dodra aj alšie podmienky ako krytie kolies a voný chod.

Dovolený príklad:

TGA - hranica vozidla: 20mm

Disk ET45 - distannú podloku 20mm = efektívna hranica prelisu 25mm

Efektívna ET je väšia ne TGA hranica - preto je povolená

Disk ET45 –TGA hranica 20mm = Distannú podloku max.25mm

Preto sa môu poui distanné podloky do 25mm hrúbky.

 

Všetky uvedené ceny v katalógu sú v Eurách s DPH bez prepravného. Technické ako aj ce­nové zmeny sú vyhradené. Právne nároky zaloené na chybách alebo tlaové chyby sú vylúené.